ప్రదర్శనలు

2019 ఇండోవాటర్ జకార్ట్

2018 ఇండోవాటర్

2018 ఇండోవాటర్

2017 జర్మనీ

2017 ఇండోనేషియా సురబయా

2019 ఇండోవాటర్ జకార్ట్

WETEX 2018

2017 చైనా షాంఘై నీరు