ప్రదర్శనలు

2019 INDOWATER JAKART

2018 INDOWATER

2018 INDOWATER

2017 జర్మనీ

2017 ఇండోనేషియా సురబయ

2019 INDOWATER JAKART

వెటెక్స్ 2018

2017 చైనా షాంఘై నీరు